Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković

ponosno predstavlja

NOVU KNJIGU Jovana D. Marjanovića

 • Knjiga koja će promeniti dosadašnje poglede na istoriju!
 • Vodič za tumačenje istorijskih migracija naroda pomoću populacione genetike
 • Kapitalno delo u kom je sklopljen mozaik porekla svih naroda na Balkanu
 • Knjiga o kojoj se govori u medijima: Večernje Novosti, Alo, Srbija Danas...
 • Knjiga koja je uzburkala region!
 • Slobodan Jarčević: „...celokupna stara istorija – moraće da se piše iznova”
 • dr Dragan Petrović: „...pogled u prošlost kroz oči genetike”

example

kliknite na sliku za uvećanje

 

Genetika Stare i Nove Evrope

Poreklo naroda jugoistočne Evrope        [štampano izdanje]

[multidisciplinarno istraživanje]

autor: Jovan D. Marjanović, dipl. inž.

(6 komentara)


Cena: 850 din. (EUR 8,00) bez poštarine  [ćirilica, crno-bela štampa]

Cena: 1.700 din. (EUR 16,00) bez poštarine  [ćirilica, štampa u boji]

Dostupno.

Knjigu možete poručiti pouzećem (plaćanje se vrši kada poštar donese knjigu na kućnu adresu - važi samo za isporuke na teritoriji Srbije) ili uplatom na račun pre slanja - da izvršite porudžbinu molimo Vas ispunite Narudžbenicu

vrsta štampe (izaberite)
Porudžbine iz inostranstva možete izvršiti plaćanjem putem kreditnih kartica ili PayPal-om nakon čega će Vam knjiga biti dostavljena registrovanom avionskom pošiljkom - da izvršite porudžbinu molimo Vas izaberite prvo vrstu štampe (crno-bela ili u boji) i kliknite na dugme levo Buy Now.
 
 

U ovoj knjizi saznaćete

 • Šta je haplotip, a šta je haplogrupa?
 • Da li su genetski Adam i genetska Eva živeli zajedno?
 • Koji su najstariji narodi u Evropi?
 • Da li svi beli ljudi potiču od jednog praoca starog 10.000 godina?
 • Kada je na Balkanu bilo zlatno doba bez ratova?
 • Šta je uzrok ledenih doba?
 • Otkud kokain i nikotin u egipatskim mumijama?
 • Otkud kukuruz u Indiji pre Kolumba?
 • Ko su bili Arijevci?
 • Čiji je bio jezik Indoevropljana?
 • Šta Latini imaju zajedničko sa Grcima i Letoncima?
 • Zašto Šlimanova Troja ne može biti Homerova Troja?
 • Da li su Etrurci bili Sloveni?
 • Da li su Iliri izumrli?
 • Gde su nestali Dačani?
 • Zašto je Rumunija puna slovenskih toponima?
 • Ko ima više slovenskih gena: Srbi ili Mađari?
 • Imaju li Albanci ilirskih gena?
 • Zašto Bugari ne govore ruski jezik doseljenih Slovena?


Opis knjige

ISBN: 978-86-88883-09-2 | Godina izdanja: avg. / sept. 2018. | Izdanje: 1. i 2. izdanje na srpskom jeziku

Razvoj genetike je u poslednjoj deceniji sasvim promenio gledište na istoriju naroda Evrope, pri čemu su mnogi bili veoma iznenađeni sa njenim nalazima. Ta iznenađenja su toliko velika da više ne mogu da se ignorišu, pa je došlo vreme da se pišu novi udžbenici, ne samo istorije već i praistorije Evrope.

Autor je uspeo da sklopi mozaik o poreklu svih naroda jugoistočne Evrope i reši sukob autohtone i doseljeničke škole o pitanju porekla srpskog naroda. Pokazalo se da istina nije crno-bela već šarena, ali ipak bliža autohtonoj školi o poreklu naroda jugoistočne Evrope. Genetika je dokazala genetsku sličnost svih naroda na Balkanu. Da je na tom prostoru bilo masovnog doseljavanja Slovena, Bugara i Mađara tada genetska sličnost naroda jugoistočne Evrope ne bi bila moguća.

Autor je posebno obradio problem sa indoevropskim narodima i njihovim poreklom. Genetika je otkrila da severni narodi u Indiji imaju istu glavnu haplogrupu kao Sloveni i Persijanci. Time su Sloveni postali veza između Evrope i Indije, a ne Germani, kako se ranije mislilo.

Dat je pregled popularnih teorija kao i genetski nalazi Anatolija Kljosova, njegova viđenja o poreklu tih naroda i njegove kritike postojećih teorija. Iako se autor slaže sa većim delom njegovih otkrića, dao je i kritiku pojedinih mišljenja Kljosova. Autor, naime, ne podržava Kljosovljevo viđenje o poreklu indoevropskog jezika kao ni njegovu kritiku Teorije paleolitskog kontinuiteta Maria Alineia.

Dat je i pregled više teorija o prapostojbini Slovena kao i kritička analiza teorije o močvari Polesju kao mogućoj prapostojbini. Kako je moguće da bilo koji narod može da živi u močvari, a naročito onaj koji se bavio poljoprivredom?! Kako je moguće da nakon što su Evropom prohujali Huni, Goti i Avari odjednom su Sloveni izašli iz močvare i zaposeli pola evropskog kontinenta?!

Ova knjiga obrađuje mnoge teme, počev od genetike i genealogije pa do porekla rasa i hronologije praistorijskih doba. Knjiga takođe obrađuje mitsko doba stare Grčke, Makedonije i Rima i pruža dokaz o genetskom poreklu tih naroda. Analizirane su i popularne teme, kao kontakti Minojske civilizacije sa Severnom Amerikom i problem sa lokacijom Homerove Troje, jer pozicija Šlimanove Troje ni malo ne odgovara Homerovom opisu okoline tog grada. Takođe je dat i kratak pregled istorije antičkih naroda na Balkanu, kao i Kelta i Germana i Slovena koji su svojim seobama uticali na genetiku jugoistočne Evrope.

prikaži više

Ova knjiga se sastoji od devet poglavlja sa različitim temama. U prvom poglavlju je objašnjena genetika kako bi čitalac shvatio šta su haplogrupe, a šta su haplotipovi i kako se oni tehnički očitavaju. Tu je objašnjena i uloga genetike u identifikaciji ljudi. U drugom poglavlju su obrađene Y hromozomske haplogrupe u Evropi. Treće poglavlje objašnjava teoriju o afričkom poreklu čoveka kao i teorije o ledenom dobu i daje pregled kultura paleolita i mezolita. Četvrto poglavlje obrađuje neolit na teritoriji Stare Evrope koju je odredila Marija Gimbutas (1921–1994), litvansko-američki arheolog. U petom poglavlju su date glavne kulture bronzanog doba u Evropi kao i teorija o plovidbi Minojaca do Severne Amerike u potrazi za čistim bakrom. Šesto poglavlje obrađuje teorije porekla Indoevropljana. Što se genetike tiče, autor je obradio teoriju koju je dao rusko-američki geneaolog i biohemičar dr Anatolij Kljosov pri čemu je izvršio i kritiku nekih njegovih zaključaka. Sedmo poglavlje obrađuje Herojsko doba stare Grčke i Italije. Autor je odredio haplogrupe pojedinih plemena od kojih su nastali antički Grci. Takođe je dat pregled teorija o poreklu antičkih Makedonaca, Rimljana i Etruraca. Autor se posebno osvrnuo na problem Trojanskog rata i lokacije Homerove Troje. Osmo poglavlje daje pregled antičkih naroda: Ilira, Tračana, Dačana, Kelta, Germana i Slovena. Deveto poglavlje detaljno obrađuje poreklo naroda jugoistočne Evrope: Srba, Hrvata, Rumuna, Vlaha, Albanaca, Bugara i Mađara. Pored pregleda poznate istorije autor je izvršio detaljnu analizu haplogrupa koliko je to bilo moguće za pojedine narode. Autor je uspeo da odredi maksimalne procente gena koje su mogli doneti došljaci na Balkan kao i procente antičkih starosedelaca.

 • Gen i genetski kod, vrste genetskih profila
 • Y haplogrupe Evrope
 • Teorija o afričkom poreklu čoveka
 • Paleolitska revolucija
 • Genetika i nasleđivanje
 • Neolit u Staroj Evropi
 • Bronzano doba Evrope
 • Hipoteze o poreklu Indoevropljana i genetska istraživanja porekla Indoevropljana
 • Poreklo Ilira
 • Stvaranje grčke nacije
 • Plemena antičkog doba (Iliri, Tračani, Dačani, Kelti, Germani, Sloveni)
 • Poreklo srpskih haplogrupa

smanji sadržaj

Recenzije

dr Dragan Petrović, istoričar, naučni savetnik

Knjiga Jovana D. Marjanovića, Genetika Stare i Nove Evrope (poreklo naroda jugoistočne Evrope), je značajan doprinos izučavanju perioda Starog veka, zapravo porekla naroda pre svega Balkana.

Izučavanje Jovana D. Marjanovića, inače diplomiranog elektrotehničkog inženjera po institucionalnom obrazovanju i multidisciplinarnog stvaraoca, porekla naroda Jugoistoka Evrope, bazirano je pre svega na genetici, a u manjoj meri i na etnologiji i istoriji Starog veka. U knjizi se unoseći podatke iz genetike o haplogrupama, ukrštaju sa poznatim istorijskim i arheološkim podacima, sklapa mozaik porekla naroda Balkana i Jugoistoka Evrope. Autor je prethodno imao četvorogodišnje proučavanje genetike i istorije. Po zaključcima do kojih je došao, unoseći pre svega podatke genetike u istoriju ovog perioda, on je nešto bliži autohtonističkoj nego doseljeničkoj koncepciji. Glavni adut u tom pravcu je bila genetika koja pokazuje preko hromozomskih haplogrupa, sličnost naroda na Balkanu, a da je obrnuto bilo masovnog doseljavanja Slovena, Bugara i Mađara, tada ta genetska sličnost ne bi bila moguća ili u toj meri. prikaži više

Poseban kvalitet rada je da je nakon prezentacije teorije o hromozomskim haplogrupama, da bi to mogao razumeti i čitalac koji u to nije upućen, autor dao ukratko pregled njihovog rasporeda na čitavom prostoru Evrope, i objašnjenja posmatranih fenomena. Potom je sledila analiza grupa i podgrupa haplogrupa (odlike, poreklo, rasprostranjenost kako po regijama Evrope, tako i u glavnim crtama kod naroda). Zatim slede poglavlja gde se prati etimologija teorija od nastanka prvih ljudi, kroz arheološke i potom istorijske celine sve do kraja Starog veka. Posebna pažnja je posvećena važnim drevnim narodima, kao i Jugoistoku Evrope.

Struktura knjige upravo omogućava kvalitetnu prezentaciju navedenih podataka čitaocu, jer je podeljena u devet poglavlja, sa ukupno oko 350 stranica, obogaćena i pojedinim ilustracijama, mapama, tabelama i grafikonima. Ovakvim pristupom, vidi se preciznost i egzaktnost jednog eletroinženjera i multidisciplinarnog stvaraoca, koji je istorijske i arheološke podatke prezentirao i kroz oči genetike.

U prvom poglavlju su dati osnovni elementi genetike i genetske identifikacije. U drugom poglavlju su tretirane haplogrupe i podgrupe, na prostoru Evrope u celini. Treće poglavlje se bavi pregledom epoha od nastanka čoveka do perioda neolita. Četvrto poglavlje se bavi neolitom, a peto bronzanim dobom. Šeto poglavlje je posvećeno Indoevropskom pitanju. Sedmo istorijskoj epohi Stare Grčke, Helenizma i Starog Rima, odnosno najvažnijim skupnim odlikama Starog veka. Osmo poglavlje je posvećeno ostalim drevnim narodima Starog veka, zapravo koji su u tom periodu predstavljali plemena, a to su Iliri, Tračani, Dačani, Kelti, Germani, Sloveni (poreklo, rasprostranjenost, kretanja, odlike civilizacijske, etnološke, povezanost sa drugim narodima i dr.). Najzad u poslednjem devetom poglavlju data je analiza nastanka, rasprostranjenosti, porekla i važnih procesa vezanih za narode Balkana i Jugoistoka, poput Srba i Hrvata, Bugara, Vlaha i Rumuna, Mađara, Albanaca.

Jovan D. Marjanović je deo života proveo u Kanadi, vlada svetskim jezicima i prati istoriju, genetiku, arheologiju pored svog osnovnog zanimanja kao inženjera (autor je više knjiga iz oblasti elektrotehnike). Za izradu ove studije, koristio je u svom višegodišnjem istraživanju impozantnu literaturu i različite izvore na svetskim jezicima i srpsko-hrvatskom govornom području. Otuda njegova studija o poreklu naroda Jugoistočne Evrope zasnovana i na najnovijim podacima iz genetike, ima poseban značaj, budući da je to još uvek nedovoljno istražena istorijska i arheološka oblast.

Dr Dragan Petrović
istoričar, naučni savetnik

Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

Beograd, 13. maj 2020.

smanji sadržaj


dr Radovan Kovačević, arheolog

Odmah u prvoj rečenici moram da naglasim dve stvari: iako sam arheolog, genetika je za mene do čitanja ove knjige bila nepoznanica, jednostavno nisam verovao u svu moguću propagandu kojoj je služila u jugoistočnoj Evropi.

Druga stvar je veoma interesantna, a ovu knjigu čini izuzetno korisnom, ne samo zanimljivom, već baš korisnom, je spoj genetike, istorije, arheologije, lingvistike i još nekoliko nauka.
Velika retkost je spojiti sve navedene nauke u jednu knjigu i uz to je još razraditi do nabitnijih detalja i predstaviti publici.

Ova knjiga je neverovatan izuzetak. prikaži više

Ona je baš taj spoj svih navedenih nauka uz veoma veliku pristupačnost široj publici i uz genetička istraživanja pruža nam i uvid u istoriju svakog, ama baš svakog, naroda u jugoistočnoj Evropi.
Retkost.

Autor je uspeo da uspostavi paralelu između genetičkih istraživanja i istorijskih događaja, da današnji arheolozi vrednije rade i autor ove knjige bi imao da mnogo više pokaže i prikaže.

Ali uz sve prepreke, koje je nesumnjivo imao, uspeo je da napiše knjigu koju bez i malo laskanja mogu da nazovem savršenim spojem svih nauka koje je koristio.

Autor je postupio, u pisanju ove knjige, bez kompromisa, jasno kritikujući i neke stavove Anatolija Kljosova, koji je kod nas veoma poznat zbog svog istraživanja, ali u svetskoj nauci je samo „jedan od mnogih”.
Autor je to u svom istraživanju za ovo delo i sam primetio i beskompromisno se držao svog stava koji je deo naučne epistimologije da sve treba dobro i bez emocija proučiti, pa tek onda pretočiti u delo.

Osim toga, knjiga je mene lično naučila mnogo stvari o shvatanju genetike i genetičkih potencijala nego bilo koja druga, bukvalno sam uz ovo delo postao informisaniji za još jednu nauku – genetiku.

Istorijski deo knjige je odličan i to tvrdim kao arheolog koji je stručnjak za kasnu antiku i rani srednji vek, ne mogu reći savršeno jer bi bilo pretenciozno, ali odlično je reč koja izuzetno odgovara ovom delu.

Spoj istorije, genetike, arheologije, toponomastike, lingvistike i drugih nauka, autor je doveo do granice osnove, a preko granice osnove ovo delo može samo da se dopunjava i razrađuje jer kritike na sam stil pisanja, predstavljanja i proučavanja ne mogu da opstanu.

Izuzetno mi je drago što se autor ozbiljno osvrnuo na kulturu spaljenih polja koja po svemu predstavlja slovensku kulturu iako je zvanično još uvek nepoznanica, učinio je i korak više, upoređujući grčke mitove sa istorijskim događajima, a to je izuzetna stvar, jer malo ko zna da je istraživač Vinče profesor Vasić zbog sličnih stavova završio na klinici potpuno zdrav.
O tome nam mnogo govori jedini izlazak vinčanske civilizacije na more severno od Halkidikija, kao i nalazi vinčanskog cinabarita na Kritu koji je bio deo minojske civilizacije.

A autor je dao povoda i za dalja istraživanja, na primer, potpuno zapostavljenog lokaliteta Feudvar kod današnjeg Mošorina koje je potpuno planski izgrađeno identično kao grčka Mikena, sa sve identično mikenskim ukrasima i predmetima, ali od cigle jer je ona jedina bila i dostupna. Grcima ja cigla nedostajala pa su gradili od kamena.

Treba dodati da su i sami Grci govorili da su kult Apolona preuzeli iz „Skitske zemlje”, a na samom nalazištu Feudvar je pronađena najstarija skulptura Apolona na svetu.

Mit o Argonautima je detaljno obrađen i samo bih dodao da sam na svom fakultetu u okviru Edinbourgh University vec znao za mikenski i minojski uticaj uz Dunav i čak uz Tisu.

Ovo delo mogu da pohvalim kao poveznicu između takozvanih autohtonista bez i jedne fusnote uz samo navođenje izvora do zaista udžbenika za mnoge generacije.

Svaka čast!

dr Radovan Kovačević, arheolog

EXARC UNESCO SOCIETY
society of open museums

Novi Sad, 11.05.2020. godine

smanji sadržaj


Preporuke i mišljenja

dr Dragan Petrović, istoričar, naučni savetnik

iz emisije „Gost nedelje” TV produkcije „Teslavizija” (YouTube)

Knjiga Jovana D. Marjanovića predstavlja pogled u prošlost kroz oči genetike. On je jedan od retkih srpskih autora koji je izučio istraživanja u svetskim tokovima vezano za genetiku i haplogrupe i uz potpuno logična zapažanja predstavio svoje poglede na tumačenje porekla naroda na Balkanu.

Ovo je jedna zaista izuzetno stručna knjiga i interesantna multidisciplinarna studija na temu genetike, istorije, arheologije i etnologije koja obiluje zanimljivim stvarima koje je g-din Marjanović fantastično obradio koristeći neke svoje logičke zaključke, ali koristeći i obimnu literaturu. On je na jedan studiozan način ušao u ovu multidisciplinarno područje gde je preko genetike zakoračio u tumačenje porekla evropskih naroda. Autor se u radu ograničio na rezultate genetskih istraživanja koje je preuzeo iz dominantne literature pa je time njegova uloga još veća i manje upitna.

Preporučio bih ovu knjigu čitaocima jer u njoj možete pronaći i tumačenja kako po pitanju teorije Troje i kuda je Odisej zaista išao tako i u vezi porekla Germana, Kelta, Vlaha, Rumuna i drugih naroda Evrope.


Slobodan Jarčević, istraživač, publicista, koautor knjige Izmišljeno doseljavanje Srba

Prirodnim naukama do istine u društvenim naukama

U posveti ovoj svojoj knjizi, Jovan D. Marjanović je preporučio otpor krivotvorenoj savremenoj istoriji evropskih naroda, čime su preci Srba i ostalih Slovena predstavljeni kao divlji narod i neobrazovan, te je opismenjen, od strane Germana i Romana tek u devetom stoleću Nove ere. Osvrćući se na ovu podmuklu izmišljotinu o slovenskim precima, Jovan D. Marjanović je uputio čitaocu kratku posvetu, na osnovu koje se lako zaključuje – da su falsifikate o slovenskim drevnim, antičkim i ranosrednjevekovnim precima prihvatile sve državne i naučne ustanove u slovenskim zemljama. Evo te posvete: prikaži više

„Ovaj rad posvećujem svim ljubiteljima istorije koji misle svojom glavom i čija je religija – Istina.”

Istovetnu poruku je uputio i nemački istoričar u devetnaestom stoleću, Edvard Majer. Bio je zaprepašćen činjenicom da izmišljotine o slovenskim narodima prihvataju sve državne i naučne ustanove Evrope, pa je o tom čudu nad čudima napisao:

Ako jednog dana neka od slovenskih zemalja bude postigla politički ili kulturni uticaj u Evropi, celokupna stara istorija – moraće da se piše iznova.

Kad se shvati ova poruka čestitog nemačkog istoričara i pogleda sadržaj knjige Jovana D. Marjanovića, biće jasno da je njegova (ovovremena) knjiga jedan od najvažnijih današnjih razbijača lažne istorijske tvrđave o Slovenima, kako su to najavili i u svojim delima: Miloš Milojević, Simo Lukin Lazić, Pavle Solarić, Jovan Deretić, Dragoljub Antić, Milutin Jaćimović i mnogi drugi savremeni istraživači u Srbiji, Rusiji i u mnogim drugim evropskim zemljama – poput akademika Antolija Kljosova iz SAD i Đankarla Tomecoli Ticijana iz Italije.

Zvanični istoričari u SANU i na Beogradskom univerzitetu, koji su pisali protiv dela samostalnih istraživača iz dvadesetog i dvadesetprvog stoleća, biće nemoćni da ičim ospore sadržaj i odlike knjige Jovana D. Marjanovića.

Njihovom nemoći će iskrsnuti ono što je najavio nemački istoričar „...celokupna stara istorija – moraće da se piše iznova”.

Beograd, 25. aprila 7527 (2019)

smanji sadržaj


prof. dr Velimir Abramović, naučni filozof, mislilac i popularizator Tesline nauke 20. veka

iz emisije „Autoritet” TV produkcije „Srpski Kolektiv” (YouTube)

Gospodin Jovan Marjanović je prvi član i predstavnik jednog novog intelektualnog pokreta koji spaja ono što zovemo arhiistorija, dakle početni identitet nas Srba u duhovnom smislu, i Teslijanskog novog doba. Jovan Marjanović je prvi predstavnik koji je pismeno ušao u muzej osnivača Teslijanske civilizacije kao prvi čovek koji spaja slobodnu energiju i Vinčansku prirodnu kulturu.


Vanja Vučenović, urednik internet portala za strateška istraživanja i analize Srpska Analitika

Najtoplija preporuka odlične studije na kojoj je godinama, vrlo predano, sistematično i savesno rađeno. Ova značajna studija, pored svega ostalog, oslanja se prevashodno na genetiku, nauku koja je sve pozvanija da odgovori na sva ona škakljiva pitanja na koja savremena istorijska nauka nije ili se, pak - zbog političke i kvazinaučne korektnosti - ne usuđuje.
Da li smo mi Srbi i u kojoj meri slovenskog porekla, da li smo se uopšte doseljavali ili smo oduvek živeli na ovim prostorima, da li se, istorijski posmatrano, središte najznačajnijih svetskih tokova nalazi upravo na prostoru na kome mi danas živimo. Na sva ova pitanja, ali i mnoga druga, dobar deo odgovora ponudiće Vam ova vredna studija.


Mediji o knjizi

[INTERVJU]  Novosti - NAJSRODNIJI SU NAM HRVATI: Srbi su potomci Dačana

Publicista Jovan D. Marjanović nedavno objavio knjigu sa novom teorijom o poreklu našeg naroda. Srbima su najsrodniji Hrvati i Rumuni, kažu rezultati genetičkih analiza. povezane vesti
Alo - OTKRIVENO PRAVO POREKLO SRBA? Zaprepastićete se kad pročitate KOJI NAROD NAM JE GENETSKI SLIČAN!

Pokazalo se da istina nije crno-bela već šarena, ali ipak bliža autohtonoj školi o poreklu naroda jugoistočne Evrope. povezane vesti
 
Objavljivanjem knjige „Genetika stare i nove Europe – porijeklo naroda jugoistočne Europe”, u kojoj je iznio tvrdnju da su genetičke analize pokazale da su Srbima najsrodniji Hrvati i Rumunji, srpski publicist Jovan D. Marjanović u Hrvatskoj je podigao velik interes. povezane vesti
 
Činjenica da u Srbiji postoje tri velike haplogrupe: I2, E1b i R1a govori da mi nismo čista nacija, već mešavina tri različita plemena i mnoštva manjih pridošlica. Postavlja se pitanje otkud toliki slovenski toponimi u Rumuniji, kao npr. planina Semenik, grad Trgovište i Njamc (Nemac), reka Bistrica i Prut - objašnjava Jovan D. Marjanović, autor knjige „Genetika Stare i Nove Evrope - poreklo naroda jugoistočne Evrope”.


Čitaoci koji su kupili ovu knjigu takođe su kupili

Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina
Jovan Marjanović, dipl. inž.
(9)
elektronsko izdanje
490 din. (EUR 5,00)
Gravitacione mašine
akademik Veljko Milković
štampano izdanje
990 din.
(US$22.50, EUR 16.58)


O autoru

JOVAN D. MARJANOVIĆ je istaknuti srpski publicista i istraživač sa interesovanjima za prošlost, filozofiju prirode, čiste energetske tehnologije i granična područja nauke. Međunarodno je poznat po svojim tekstovima i analizama o novim energetskim tehnologijama o čemu je do sada napisao desetak popularnih naučnih radova i objavio dve najznačajnije naučne knjige na polju slobodne energije, Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina (2011) i Nauka o slobodnoj energiji (2018), koje su postale nezaobilazna literatura i udžbenici za razumevanje free energy magnetnih mašina. Svoj doprinos istorijskoj nauci dao je istraživanjem prošlosti Balkana i istorije evropskih naroda kroz analize i tumačenja dostignuća genetike na polju proučavanja migracija naroda, što je na kraju rezultiralo njegovom kapitalnom knjigom Genetika Stare i Nove Evrope (2018). više


Pregled knjige
 


Prva rečenica:
Genetika se može podeliti na klasičnu genetiku i molekularnu genetiku.
Kategorija:
Istorija -- genetika, haplogrupe, praistorija, poreklo naroda Evrope
Ključne reči:
DNK, haplotipovi, Y hromozomske haplogrupe, Stara Evropa, Indoevropljani, antički narodi, migracije naroda, formiranje naroda, jugoistočna Evropa, Balkan

Pročitajte odlomke iz knjige:


Prednja korica | Predgovor | Sadržaj | Uvod | Zadnja korica


Knjigu možete poručiti pouzećem (plaćanje se vrši kada poštar donese knjigu na kućnu adresu - važi samo za isporuke na teritoriji Srbije) ili uplatom na račun pre slanja - da izvršite porudžbinu molimo Vas ispunite Narudžbenicu

vrsta štampe (izaberite)
Porudžbine iz inostranstva možete izvršiti plaćanjem putem kreditnih kartica ili PayPal-om nakon čega će Vam knjiga biti dostavljena registrovanom avionskom pošiljkom - da izvršite porudžbinu molimo Vas izaberite prvo vrstu štampe (crno-bela ili u boji) i kliknite na dugme levo Buy Now.

U slučaju pojave problema prilikom porudžbine, molimo Vas kontaktirajte nas na e-mail


Detaljnije o knjizi

Broj strana: 364
Jezik: srpski (ćirilica)
Format: 23,5 x 17 x 2 cm
Papir: 80g (crno-bela štampa / štampa u boji)
Povez: meki
Ilustrovano: 78 ilustracija, 72 fotografije, 8 dijagrama
Težina pošiljke: 0,620 kg
ISBN: 978-86-88883-08-5  [1. izdanje]  (CIP - Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad)
ISBN: 978-86-88883-09-2  [2. izdanje]  (CIP - Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad)
Izdanje: 1. izdanje na srpskom jeziku (ćirilično pismo, štampa u boji) - avgust 2018.
             2. izdanje na srpskom jeziku (ćirilično pismo, crno-bela štampa) - septembar 2018.
Izdavač: Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković, Novi Sad, Srbija

Štampano u Srbiji

Fond u bibliotekama:

 

Komentari čitalaca

 Knjiga je odlična  07. decembar 2018.
autor: Slobodan M. (Srbija)

Knjiga je interesantna, zaokružila je temu koja nije nepoznata - da smo mi sa Balkana istog porekla i genetski slični, na način koji do sada niko nije odradio u jednoj knjizi, i svaka preporuka za čitanje! Pozdrav!

 Napokon!  30. januar 2019.
autor: Zoran B. Marinković (Srbija)

Hvala Vam na činjenicama koje ste multidisciplinarno obradili, složili i povezali. Hvala što ste hronološki i međusobno povezali praistoriju Evrope.

Zoran B. Marinković, prof. geografije

 Genetikom do istine i istorijske i jezičke  01. februar 2019.
autor: Nenad Stanković (Srbija)

Ja sam zaljubljenik u istoriju. Pre par godina Hrvati su prvi radili genetiku i došli do saznanja da su Srbi, ali kako oni kažu Srbi iz desetog veka, a mi današnji Srbi da smo mešavina Turaka, Cigana i sl. što je mene jako razljutilo i počeo sam da se zanimam za tu materiju.
Hvala bogu da su se mladi Srbi setili da nisu komunisti i počeli su da se bave tom materijom i došlo se do rezultata da su Srbi ipak autohtoni narod na Balkanu.
Tu tezu vrlo smelo, ali studiozno, iznosi gospodin Marjanović za razliku od plašljivih istoričara koji jadni robuju raznim teorijama, a mnoge od njih nisu ni tačne. Autor iznosi smelu tezu da su Srbi narod ponajpre, za razliku od Turaka, Grka, Albanaca i sl., i da su Srbi autohtoni na Balkanu. Naročito mi se dopada u knjizi što autor donosi zaključke za razliku od istoričara kilavih koji su u stanju satima da pričaju, a da ne donesu nikakav zaključak.

Bravo za gospodina Marjanovića!
Tek ćemo se još ćerati dok ne isteramo istinu na videlo.

slikar Nenad Stanković

 Knjiga koja menja istoriju  24. april 2019.
autor: Veljko Perović (Srbija)

Želim autoru da čestitam na sjajnom delu „Genetika Stare i Nove Evrope”. Knjiga obiluje istorijskim činjenicama i interesantnim detaljima koji su vešto utkani kroz aktuelna genetička istraživanja. Takođe, sjajnim opservacijama kojim knjiga obiluje su se definitivno promenila istorijska gledišta na narode Evrope (i šire). Za sve ljubitelje savremene istorije ovo je pravi izbor.

 Razum i Geni  15. maj 2019.
autor: dr Vladan Bajić (Srbija)

Knjiga gospodina Marjanovića je delo kome se skida kapa. Naime, iako nije genetičar po struci, gospodin Marjanović je ušao duboko u temu i razradio informacije na takav način da i čovek koji nije stručan može da razume zaključke. Sa strane stručnosti, iako se bavim neurocitogenetikom, ne mogu da govorim koliko je verno preneseno veliki broj informacija u vezi haplogrupa i kako su se one „prenosile” kroz vreme. Međutim, i ovde je gospodin Marjanović sa izuzetnom objektivnošću izneo i svoje sumnje i neke teme koje mi uzimamo zdravo za gotovo u vezi naše genetike. Stoga, ako Marjanović iznosi da je naš genotip uvezan sa genotipovima drugih Evropljana, pa i čuvenih Arijevaca onda je to TAČNO... Svaka čast još jednom...

dr Vladan Bajić, naučni savetnik u Insitutu „Vinča”

 Zadovoljstvo za čitanje!  21. jul 2019.
autor: Srbo Rašić (Australija)

Veoma dobro napisana i istraživana knjiga sa obiljem informacija koje pokrivaju složene stvari u lako čitljivom formatu. Bilo bi lepo videti da se autor više fokusira na haplotipove koji se nalaze u većini među našim narodima, ali sam uveren da autor može ovo proširiti u drugoj knjizi. Za početak, ova knjiga pruža obilje relevantnih informacija i obavezna je svakome ko je zainteresovan da otkrije našu istinsku istoriju i mesto u evropskoj porodici.


Podelite Vaše utiske sa drugim čitaocima - pošaljite Vaš komentar
 

Za više informacija, kontaktirati
Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković - VEMIRC
Bulevar cara Lazara 56
21000 Novi Sad
Srbija
e-mail:
web: www.veljkomilkovic.com


Od istog autora

Osnovni principi over juniti
elektromagnetnih mašina
    [elektronsko izdanje]

Naučni pogled na svet slobodne energije
iz naelektrisanja i magnetnih polja


autor: Jovan Marjanovic, dipl. inž. elektrotehnike

Cena: 490 din. (EUR 5,00)

Cilj ove knjige je da otključa tajne over junitija i nauči čitaoce šta je over juniti i kako to radi. Čitalac će naučiti osnovne principe za pravljenje novih ultra efikasnih električnih motora i generatora i kako da poboljša postojeće patente koji koriste stalne magnete.

Više informacija

Ostale KNJIGE

 


Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković © 2005-2019. Sva prava zadržana.